Amanda Jahn, M.A., BCBA
Amber Wann, M. Ed., BCBA
Autumn Mills, M. Ed., BCBA
Basmah Hassan, M. Ed., BCBA
Benjamin Wilkins, M.A., BCBA
Carley Richardson, M.A. BCBA
Cristina Porras, M.A., BCBA
Dustin Lompra, M.Ed., BCBA
Halley Nani, M.Ed., BCBA
Janie Rodriguez, M.A., BCBA
Laura Tolliver, M. Ed., BCBA
Lauren Haddock, M.A., BCBA
Melinda Elsner, M.Ed., BCBA
Nicole Clarkson, M.A., BCBA